Search Results for: label/Kamera No.87

Kamera No.61 Through To No.89 (1965 – 1968)

Kamera No.61
(June Palmer)

Kamera No.62
(Wendy Luton)

Kamera No.63
(Sue Owen)

Kamera No.64
(Elaine Desmond)

Kamera No.65
(Marie Deveraux)

Kamera No.66
(Margaret Nolan)

Kamera No.67
(Ann Wilson)

Kamera No.68
(Vicky Groves)

Kamera No.69
(June Palmer)

Kamera No.70
(Jutka Goz)

Kamera No.71
(Sue Chester)

Kamera No.72
(Cleo Simmons)

Kamera No.73
(Sue Owen)

Kamera No.74
(
Beryl Gilchrist)

Kamera No.75
(
Hyldagarde)

Kamera No.76
(
Julie Collins)

Kamera No.77
(June Palmer
)

Kamera No.78
(
Nicky Stephens)

Kamera No.79
(Rosalie Peters)

Kamera No.80
(Louise Worth)

Kamera No.81
 (Gillian Evans)

Kamera No.82
(Valarie Jones)

Kamera No.8
(Monique Devereux)

Kamera No.84
(Suzi Shane)

Kamera No.8
(Barbar Hawkes)

Kamera No.8
(Teri Martine)

Kamera No.8
(Ann Day)

Kamera No.8
(Pam Arnold)

Kamera No.89 
(Velma Loftus)